Page 1 - kpiebook63007
P. 1

ʶҺѹ¾Ãл¡à¡ÅŒÒ
                                                                                            ่
                                                                       การศึกษาความเคลือนไหวทางการเมือง

                                                                                                          ้
                                                                              และพฤติกรรมการเลือกตัง


                                                                            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562
     สถาบันพระปกเกลา
     ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

     อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต)                             
 (ebook)                      จังหวัดกาฬสินธุ์
     เลขที่ 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง             978-616-476-090-5

     เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.kpi.ac.th                 
.63-12-00.0 (ebook)
     โทรศัพท 0-2141-9596 โทรสาร 0-2143-8177                                                    กตัญญู แก้วหานาม และ พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม


                                                             ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà¤Å×่͹äËÇ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧáÅоĵԡÃÃÁ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ้§ÊÁÒªÔ¡ÊÀҼٌ᷹ÃÒɮà 2562 ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Ø  ʶҺѹ¾Ãл¡à¡ÅŒÒ
   1   2   3   4   5   6