ค้นหารายการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 18 (แสดงหน้าละ 16 รายการ)

ผลการสืบค้น คำว่า "วารสารสถาบันพระปกเกล้า" พบทั้งหมด จำนวน 274 รายการ


รัฐไทย รัฐที่การกระจายอำนาจล่าช้า / ธเนศวร์ เจริญเมือง

 • ผู้แต่ง : ธเนศวร์ เจริญเมือง
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • ผู้แต่ง : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ศาลรัฐธรรมนูญกับความคาดหวังของสังคม / นรนิติ เศรษฐบุตร

 • ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

หลักความเสมอภาคตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ / สมคิด เลิศไพฑูรย์

 • ผู้แต่ง : สมคิด เลิศไพฑูรย์,
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

รัฐธรรมนูญ-การปฏิรูปการเมืองและการบริหาร / ลิขิต ธีรเวคิน

 • ผู้แต่ง : ลิขิต ธีรเวคิน
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ความยากลำบากในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยตัวแทน : ข้อสังเกตเบื้องต้น

 • ผู้แต่ง : นครินทร์ เมฆไตรรัตน์..
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือ As the Future catches you / อรัญ โสตถิพันธุ์

 • ผู้แต่ง : อรัญ โสตถิพันธุ์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาองค์การและการสร้างองค์การที่เรียนรู้ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

 • ผู้แต่ง : ปัณรส มาลากุล ณ อยุธ..
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ธรรมาภิบาล หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ / ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การปฏิรูประบบราชการ ก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังเข้าคลอง / อลงกต วรกี

 • ผู้แต่ง : อลงกต วรกี
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ค่านิยมและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ / โกวิทย์ กังสนันท์

 • ผู้แต่ง : โกวิทย์ กังสนันท์
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย / สถาพร เริงธรรม

 • ผู้แต่ง : สถาพร เริงธรรม
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จในภาครัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองยุคใหม่ / วีระศักดิ์ เครือเทพ

 • ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ เครือเทพ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง อาวุธมีชีวิตและพลังของสันติวิธี / สมชาย ปรีชาศิลปกุล

 • ผู้แต่ง : สมชาย ปรีชาศิลปกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 / ตระกูล มีชัย

 • ผู้แต่ง : ตระกูล มีชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

การติดตามผลการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น / ภาณุ ธรรมสุวรรณ

 • ผู้แต่ง : ภาณุ ธรรมสุวรรณ
 • เลขเรียกหนังสือ : ดรรชนีวารสาร
 • ประเภทรายการ : xxxx
 • ISBN/ISSN : 16859855
 • สำนักพิมพ์ : N/A
 • จำนวนเล่ม : 0 เล่ม

ก่อนหน้า | หน้าถัดไป