Page 1 - kpiebook63014
P. 1

ʶҺѹ¾Ãл¡à¡ÅŒÒ
                                                                                        ่
                                                                       การศึกษาความเคลือนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
                                                                                   ้
      สถาบันพระปกเกลา                                                          การเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562
                                                              การศึกษาความเคลื ่ อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั ้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดสุรินทร์
      ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
      อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต)                             
 (ebook)                           จังหวัดสุรินทร์
      เลขที่ 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง              978-616-476-120-9

      เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.kpi.ac.th                  
.63-42-00.0 (ebook)
      โทรศัพท 0-2141-9596 โทรสาร 0-2143-8177                                                      พิสมัย ศรีเนตร และ จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
   1   2   3   4   5   6