Page 1 - kpiebook67015
P. 1

สูจิบัตร
                           เกียรติภูมิท้องถิ่น
      KPI AWARDS 2566
              สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ


             ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
             ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
                  ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
   1   2   3   4   5   6